แจ้งกำหนดการให้ผู้ปกครองและนักเรียน มารับเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ได้ที่ครูประจำชั้น ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

เอกสารที่ต้องใช้ในการรับเงิน

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองและสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
    กรณีนักเรียนไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน
  • เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีผู้ปกครองมารับเงินไม่ได้ ให้เขียนใบมอบฉันทะพร้อมแนบบัตรประชาชาของผู้ปกครอง และของผู้มารับแทน ทั้งนี้ ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย
  • หมายเหต : – ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
  • ผู้ปกครองท่านใดที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด /อยู่ในช่วงกักตัว 14 วัน / กลุ่มผู้เสี่ยงสูงหรือผู้สงสัยในตัวเอง ให้ผู้อื่นมารับแทนหรือติดต่อครูประจำชั้น