วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นำโดย นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ คณะครู และบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาด ห้องเรียน อาคารเรียน และภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564