โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ได้รับแจ้งจากครูประจำชั้นว่ามีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว นั้นในการนี้ ทางโรงเรียนจึงขอหยุดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site โดยให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online หรือ On Hand ระหว่างวันที่ 3 – 30 มีนาคม 2565