วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเข้ารูปช้าง จังหวัดสงขลา ที่ให้การสนับสนุนรถฉีดน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยการฉีดน้ำทำความสะอาด ปรับปรุงลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนแบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564