วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างและพนักงานเทศเมืองเขารูปช้าง ที่ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า ต้นไม้ที่หักจากแรงลมและตัดหญ้าในบริเวณโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรในโรงเรียน