โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ขอแจ้งเลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Line และ On-Hand ในวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมติการประชุม ศบค.จังหวัดสงขลา เพื่อป้องการแพร่ระบาดโรคติเเชื่อโควิด 2019