เด็กชายธารา จันทะโชติ

เด็กหญิงชยุดา ขวัญจุ้ย

นางวราภรณ์ เจริญยิ่ง คุณครูผู้สอน

นายสมชาติ สินศิริ คุณครูผู้สอน
ได้รับรางวัล เหรียญทอง คะแนน 86.33 อันดับที่ 7 การแข่งขันเรียนรวม – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ระหว่าง วันที่ 18 – 20 มกราคม 2566