นักเรียนที่รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว ขอให้นักเรียนไปรับวัคซีนเข็ม 2 ตามใบนัด โดยสำหรับนักเรียนฉีดวัคซินเข็มที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ไปรับวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 และ

สำหรับนักเรียนฉีดวัคซินเข็มที่ 1 หลังวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ไปรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2564(ตามใบนัด) ให้นำใบนัดหมาย บัตรประชาชน เอกสารความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์
แต่งชุดสุภาพ และมาก่อนเวลานัด 30 นาที สถานที่ฉีด โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์