วันที่ 9 กันยายน 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำพร้อมคณะครูโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ร่วมต้อนรับ นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสงขลา เนื่องในโอกาสมามอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน ทุนละ 2,000 บาท โดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 5 ทุน นักเรียนประถมศึกษาจำนวน 36 ทุน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 20 ทุน รวมทั้งหมด 61 ทุน รวมเป็นเงิน 122,000 บาท ณ ห้องประชุมเบญจพร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ มอบเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมติดตั้งสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยจำนวน 1 เครื่อง ราคา 25,500 บาท และมอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 30,100 บาท บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ร่วมสนับสนุนจำนวน 13,000 บาท บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด สนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน 4,600 บาท ใช้สำหรับทุนอาหารกลางวันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวมยอดเงินทั้งสิ้น 195,200 บาท