ประถมศึกษาปีที่ 1

วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาศิลปะ
วิชาสุขศึกษาพลศึกษา
วิชาเกษตร
วิชาท้องถิ่น
ชุมนม

ประถมศึกษาปีที่ 2

วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาศิลปะ
วิชาสุขศึกษาพลศึกษา
วิชาเกษตร
วิชาท้องถิ่น
ชุมนม

ประถมศึกษาปีที่ 3

วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาศิลปะ
วิชาสุขศึกษาพลศึกษา
วิชาเกษตร
วิชาท้องถิ่น
ชุมนม