ประถมศึกษาปีที่ 4

วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาศิลปะ
วิชาสุขศึกษาพลศึกษา
วิชาเกษตร
วิชาท้องถิ่น
วิชาโครงงานฐานวิจัย
ชุมนม

ประถมศึกษาปีที่ 5

วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาศิลปะ
วิชาสุขศึกษาพลศึกษา
วิชาเกษตร
วิชาท้องถิ่น
วิชาโครงงานฐานวิจัย
ชุมนม

ประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาสังคมศึกษา
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาการงานอาชีพ
วิชาศิลปะ
วิชาสุขศึกษาพลศึกษา
วิชาเกษตร
วิชาท้องถิ่น
วิชาโครงงานฐานวิจัย
ชุมนม