มัธยมศึกษาปีที่ 1

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาวิทยาการคำนวณ

วิชาการงานอาชีพ

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

วิชาศิลปะ

วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

วิชาเกษตร

วิชาท้องถิ่น

วิชาโครงงานฐานวิจัย

ชุมนม

มัธยมศึกษาปีที่ 2

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาวิทยาการคำนวณ

วิชาการงานอาชีพ

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

วิชาศิลปะ

วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

วิชาเกษตร

วิชาท้องถิ่น

วิชาโครงงานฐานวิจัย

ชุมนม

มัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาวิทยาการคำนวณ

วิชาการงานอาชีพ

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

วิชาศิลปะ

วิชาสุขศึกษาพลศึกษา

วิชาเกษตร

วิชาท้องถิ่น

วิชาโครงงานฐานวิจัย

ชุมนม

Kru Tiw ห้องเรียนออนไลน์