วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และให้นักเรียน บุคลากรปฏิบัติตามแผนป้องกันการแพร่ระบาดโรคติเเชื้อโควิด 2019

Leave a Comment