วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม​จริยธรรม ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ​ โดยนำนักเรียนศาสนาพุทธในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนา จากพระครูสังฆรักษ์กฤษฎา สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเกาะถ้ำ ณ วัดเกาะถ้ำ

Leave a Comment