วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครู นักเรียน ผู้ปกครองช่วงชั้นปฐมวัย จัดกิจกรรม ตลาดนัดเถ้าแก่น้อย และ การทำขนมพื้นบ้าน โดยมีนายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

Leave a Comment