วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัย การปลูกพืชผักสวนครัว ระดับชั้นปฐมวัย

Leave a Comment