นางดวงนภา สุวรรณพิมล ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผ่านระบบ DPA ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ตามคำสั่ง สพป.สงขลา เขต ๑ ที่ ๒๑๓/๒๕๖๗
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

Leave a Comment