ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ร่วมกันทำแบบทดสอบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้
* กิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน” เนื่องในวันอาเซียน 8 สิงหาคม
* ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบในหัวข้อดังกล่าวได้ โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จะได้เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล์ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://forms.gle/tUmjkXcQNrRbA48s6

Leave a Comment