วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ได้รับนักศึกษาเข้าสังเกตุการสอนในชั้นเรียน จำนวน 24 คนเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมีนายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ ปฐมนิเทศนักศึกษา และแนะตัวนักศึกษาให้นักเรียน ครูได้รู้จัก บริเวณหน้าเสาธง

Leave a Comment