วันที่ 29 เมษายน 2565 ศูนย์เครือช่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า ได้จัดกิจกรรม”นักการภารโรงสัญจร” เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่และภูมิทัศนในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

Leave a Comment