วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางลักขณา เสริมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และ นางกุมารี หนูกุ้ง ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ โดยมี นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำคณะนิเทศเดินตรวจเยี่ยมห้องเรียน

Leave a Comment