วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมหน้าเสาธงชาติและให้โอวาทนักเรียน ณ ห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อแสดงความพร้อมการเปิดเรียนแบบ On-Site 100 % ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Leave a Comment