วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Leave a Comment