วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-15.30 น. นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้าช่วงชั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นการขับเคลื่อนโรงเรียนโดยใช้ 5Qs MODEL และ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วPA ผ่านทางระบบออนไลน์ Line meeting