วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมข้าราชครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ On-line และ On-hand ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564 และการเตรียมความพร้อมด้านการทำบันทึกข้อตกลง (วPA) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการขอวิทยฐานะสายงานสอนของข้าราชการครู