วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 19.00-20.00 น. นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมข้าราชการครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้ 1.ชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 2.แจ้งกำหนดการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนจำนวน 61 ทุน ทุนละ 2000 บาท จากกสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 และด่านศุลกากรสงขลา 3.การมาลงเวลาปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามปกติ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 คน