วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ โดยนายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อติดตามผลการเปิดภาคเรียนในสัปดาห์แรก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเบญจพร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

Leave a Comment