วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จัดประชุมครูและบุคลากรการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

Leave a Comment