วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประชุมนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อติดตามการจัดการเรียนสอนในรูปแบบ On-Line และ On-Hand ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม 36 คน

Leave a Comment