วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประชุมนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อติดตามการจัดการเรียนสอนในรูปแบบ On-Line และ On-Hand ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม 12 คน

Leave a Comment