วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมนิเทศ ครูผู้ช่วย พี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เพื่อติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ