วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเวลา 09.00-12.00 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และเวลา 13.00-15.00 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูประจำชั้น ได้พบปะกับผู้ปกครอง เพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนสอน การจัดการด้านอาหารกลางวันของนักเรียนและนม การรับเงินสนับสนุนค่าชุดนักเรียนและแนวทางการปฏิบัติในการกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในโรงเรียนในการมาเรียนที่โรงเรียน การในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Leave a Comment