วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า ร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า จำนวน 9 โรงเรียน เพื่อแนะนำ นางณิชาภัทร กาญจนพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และร่วมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) ของครูกับผู้บริหารสถานศึกษาและการทำแผนยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษา โดยใช้แนวทาง OKRs ณ ห้องประชุมเบญจพร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา