วันที่ 1 กันยายน 2565 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนมัธยม จากคุณครูอรษา ทองขาว ครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท และคุณวัชรพงศ์ ผิวเหมาะ มอบเงินจำนวน 4000 บาท ทางโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

Leave a Comment