ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง การเปิดโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (Onsite) ภายใต้มาตรการ Sandbox Safety Zone in School  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นร่วมข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองและบุคลากรครูในโรงเรียน ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School

ลิงค์แบบสอบถามความคิดเห็น

รายงานผลความคิดเห็นการเปิดโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบปกติ