นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้มารับซิมโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการเรียน On-Line ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กสศ. จำนวน 32 คนและขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อ เซ็นรับซิมด้วยตนเองที่ครูประจำชั้น ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ภายในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564