วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2565 เพื่อทดสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์

Leave a Comment