วันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะ อสม. ต.เขารูปช้าง เข้าตรวจงานพยาบาล โดยมีนายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมด้วยนางสาว เมธิณี ประทุมทอง ผู้รับผิดชอบงานพยาบาลโรงเรียน ต้อนรับและให้ข้อมูลด้านงานพยาบาลของโรงเรียน

Leave a Comment