โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในระดับชั้นต่อไปนี้

1. อนุบาล 1 เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2561 -16 พ.ค. 2562 (อายุ 3 ปี)

2. ประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2558 -16 พ.ค. 2559 (อายุ 6 ปี)

3. มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

1.สำเนา สูติบัตร/บัตรประชาชนนักเรียน
2.สำเนา ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา
3.สำเนา ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับ บิดา มารดา)
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อสอบถามได้ที่
ห้องสำนักงาน 074-337270
ครูกานต์ชนก 09-4598-5972

Leave a Comment