โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ขอแจ้งเลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Line และ On-Hand ในวันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อป้องการแพร่ระบาดโรคติเเชื่อโควิด 2019

Leave a Comment