วันที่ 7 มิถุนายน 2565 กองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ เข้าช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนวัดเกาะถ้ำและประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำได้มอบหมายให้นายสุทธิพร ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ “เดือดร้อน มีภัย เรียกใช้ พัน.ร.๘ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย โดยทันท่วงที และสนับสนุนกำลังพลในการพัฒนาศาสนสถาน วัด มัสยิด โรงเรียน และอื่น ๆ ตามขีดความสามารถ

Leave a Comment