ด้วย สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.04005/ว855 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ให้ สพท. ขอความร่วมมือจากโรงเรียนสำรวจข้อมูล นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำหรับการเรียนออนไลน์ ทาง สพป.สงขลา เขต 1 จึงขอให้นักเรียนส่งข้อมูลแก่ครูประจำชั้น เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนไปยัง สพป.สงขลา เขต 1 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นี้

Leave a Comment