วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อนิเทศ ติดตาม แผนปฏิบัติงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 การวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว PA) การปฎิบัติงานประจำวันของข้าราชการครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Leave a Comment